Tranøy kommune
Oversikt utgifter/inntekter 1999 - 2004
  regnsk. 99 budsjett 2000 budsjett 2001 budsjett 2002 budsjett 2003 budsjett 2004
Skatter m.v. 14198 14700 16200 16200 16200 16200
Rammetilskudd 42570 44060 46700 46400 46000 45700
ref. mvakomp. 134 322 500 322 322 322
ref. Staten oms.boliger   565 565 565 565 565
ref. Staten sykehj.plass            
ref. Staten utb. eldrepl.            
ref.inv.Reform97 182 196 196 196 196 196
Inntekter drift 20557 19818 20254 20254 20254 20254
Sum inntekter ex. renter 77641 79661 84415 83937 83537 83237
Sum driftsutg. ex renter 72212 73786 76582 76582 76582 76582
Brutto driftsresultat 5429 5875 7833 7355 6955 6655
Renteutgifter 2668 3185 3900 3600 3400 3200
Renteinntekter 611 600 600 600 400 400
Nettoutg. renter 2057 2585 3300 3000 3000 2800
Avdrag lån (utgift) 3960 4325 4400 4200 4000 3800
Avdrag utlån (inntekt) 225 200 300 300 300 300
Nettoutg. avdrag lån 3735 4125 4100 3900 3700 3500
Netto driftsresultat -363 -835 433 455 255 355


Sist oppdatert den 17.10.00
av Helge N Nilssen