Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Lørdag 28. februar:
Heilt ny nemdstruktur i Tranøy
Hovedutvalgan for undervisning, kultur, teknisk sektor, natur- og miljøforvaltning, samt landbruksnemda og helse- og sosialstyret legges ned 1. mars. Istaden får vi tre hovedkomitea, komitè for undervisning, barnehage og kultur, komitè for helse- og sosiale tjenesta/klientutvalg, og komitè for teknisk, miljø og næring. Kver komitè skal bestå av 5 medlemma med varamedlemma, velgt av og blant kommunestyret sine medlemma og varamedlemma.
Endringa e et resultat av en lengre prosess, der målet har vore bedre og mindre ressurskrevanes styring av kommunen.

Fredag 27. februar:
Finnskarrennet går av stabelen 5. april
Det blir Finnskar-renn iår òg. Skirennet, som går ifrå Å tel Vassvika, e blitt en årviss tradisjon. Vi kjem telbakers tel det seinar.

Ikkje innskrenking av øl-salget i Tranøy
Kommunestyret ville igår ikkje følge forslaget til vedtak når det gjaldt framtidig praksis for skjenkeløyve og salg av øl i kommunen. Forslaget til vedtak ville ha ført til at når eksisteranes bevilgninge for salg av øl gikk ut, ville kun èn butikk i kver del av kommunen få lov til å selge øl. Men sånn gikk det ikkje.
Jostein Edvardsen på Eidet Handel sei tel Budstikka at et sånt vedtak ville vore sterkt konkurransevridanes. Resultatet ville blitt at berre èn butikk på Sør-Senja ville få selge øl, mens de andre to ikkje ville fått fornya bevilgninga si.
Tranøy kommune har i mange år hatt salg av øl i dagligvarebutikkan.

Torsdag 26. februar:
Tranøy Kommunstyre vedtok etatsjeftilsetting på åremål
Administrasjonsutvalget med formannskapets tilslutning hadde før møtet i kommunestyret idag innstilt på å tilby Egil Andreassen fast tilsetting som etatsjef for undervisning og kultur. Han har vært konstituert skolesjef i lang tid.
Etter forslag fra Tranøy Arbeiderparti fattet likevel kommunestyret vedtak om å utlyse jobben på åremål, samt at de fattet vedtak om at rådsmannstillinga skulle lyses ut på åremål.
Gruppeleder hos Tranøy Arbeiderparti, Frode Olsen, -sier til Budstikka at grunnen til at forslaget ble fremmet var ene og alene ønsket om heretter å få gjennom prinsippet om å ansatte etatsjefer og rådmann på åremål, og at ingen har betenkeligheter med Egil Andreassens kandidatur, -snarere tvert imot.

Tranøy Senterparti vil ha klarheit i elgssaka
Elgsaka rulle videre. No vil Tranøy Senterparti ha klarheit i ka som va grunnen til at møtet i Natur- og Miljøutvalget uten forvarsel la ned viltkorpset, samt at dem vil alle opplysninge om saka på bordet.

Springflo idag
70 cm over normalstand meldte vèrvarslinga at floa ville nå idag. Og høg va ho. De fleste kai-plattan låg som flate lemma på sjyen. Imorra skal floa bli like store. Fenomenet skyldes kombinasjonen mellom månen si stilling, synnavind og lavtrøkk.

Onsdag 25. februar:
Tranøy år 2000 arrangere sving-kurs
Tranøy år 2000 ser ut tel å gå stadig nye veia. I slutten av mars skal dem arrangere sving-kurs for folk som har eller som ønske å få raske føtter. Kurset skal være på Skrolsvik Samfunnshus.

Store nedbørsmengda og glar-holka
Vèrmeldinga gikk ut med "katastrofevarsel" for Sør-Troms og Nordland igår. Men her på Sør-Senja e de store katastrofen ikkje kommen endå. Men snysmelting og regn har sett sine spor.
Etter at frosten hadde polert isen på veian, laga en regnfilm oppå isen veia som va så glatt at folk har problem med å huske katid sist det va galle. Men strøarbilan har kjørt både inatt og idag, så den som bruke vett og forstand kjem seg trygt fram.


Tirsdag 24. februar
Heimesykepleien i nordkommunen vil skifte base

Heimesykepleien i nordkommunen, som idag har base på eldresenteret på Vesterfjell, har lagt fram ønske om å flytte basen til Vangsvik. Bak forslaget ligg ønsket om å være samlokalisert med legetjenesten.
Ordførar Martin Rolness sei tel Budstikka at det muligens kan være en samordningseffekt, men at han e betenkt over å flytte servicetilbud fra småbygden inn til kommunesentret. -Det skal vi være varsom med, sei han. I dette tilfellet vil det òg føre tel ei utgiftsøking, da kommunen idag delvis betale drifta ved eldresenteret på vesterfjell.


Mykje stiming i Tranøy
Den type stiming som foregår i private kjellera, har vi ikkje oversikt over, men
såvel vegvesenet som utetjenesten i kommunen har hatt en stri tørn med opptining av gjenfrosne
stikkrenne.


Mandag 23. februar

Samrådingsmøte i Vangsvik på tirsdag
Tirsdag fortsette ordførarn med sine samrådinge. Denne gangen e det Vangsvik som står for tur.
Etableringa av privat legepraksis i Vangsvik blir tatt opp, og kommunelege1 Anne Sofie Renaas Chaboud skal innlede om saka. Havbruksmuligheitan i Solbergfjorden blir og via oppmerksomheit, og Audun Sivertsen skal innlede om de muligheitan som e der, spesielt sett i sammenheng med det landbaserte
anlegget på Rubbestad og aktiviteten i Gjøvika.

Sanitetsforeninga i Vangsvik vil starte eldresenter
Vangsvik sanitetsforening har lenge ønska å etablere et eldresenter i Vangsvik. Den opprinnelig planen va å leie i forretningsbygget til Erling Hansen, men der skal de nye legekontoran inn. Foreninga ser no på muligheiten av å legge det til andre etasjen i Vangsvik samvirkelag. Eldresenteret vil være et aktivitetstilbud til eldre, -og det kan òg bli snakk om en kafè.

Lørdag 21. februar
Privat legepraksis utlyses i Vangsvik.
Tranøy kommune går no ut med annonse der det kjentgjøres at kommunen vurdere oppretting av privat legepraksis med 80% driftstilskudd og 20% fast tilsetting i kommunehelsetjenesten. Det vil bli lagt vekt på nordiske språk- kunnskapa og kjennskap til Tranøy kommune. Søknadsfristen e 13. mars.

Fredag 20. februar
Vellykka samråding i Skrolsvik igår kveld
40 skrolsvikinga va møtt opp på Senjehesten Turistsenter for ar ordførarn skulle få samrå seg med dem.
Ordførar Martin Rolness og Herulf Pedersen fra styret i fergeforbindelsen Skrolsvik-Harstad redegjorde for fergeprosjektet som skal igangsettes til sommarn. Ordførarn orienterte om utbyggingsplanan rundt Tranøy Fiskekjøp. Folket lytta interessert, og hadde lite å tilføye og spørre om. Men dem mangla en kafè eller et samlingspunkt i bygda, og ønska en kaffikrok i andre etasje på Skrolsvik S-lag. Bestyrar Frode Olsen syntes idèen va god, og mulig å realisere for en billig penge. Han ba dem som va medlemma av samvirkelaget om å ta det opp på årsmøtet i samvirkelaget.

Sør-Senja museum ønske sponsora til ny utstilling i Skrolsvik Fort
Med et totalt budsjett på nærmar 700 tusen krone, ønske Sør-Senja museum å bygge opp ei heilt ny utstilling ved Kystfort-musèet i Skrolsvik. Olaf Ryan e engasjert som fagmann tel oppbygginga av utstillinga, og de første utkastan e klar allereia. En viktig del av finansieringa e sponsormidla fra næringslivet, og prosjektledar Hans Kr Eriksen sei arbeidet med det såvidt e kommen igang, og har sålangt ført tel positive tilbakemeldinge. Konservator Yngvar Ramstad opplyse tel Budstikka at ny-utstillinga blir lagt opp som ei pedagogisk utstilling, og skal stå klar til sommarn.

Torsdag 19. februar
Sny og sny og atter sny
Et skikkelig vesta-uvèr igår sørge for å flytte snyen ifrå den eine overfylte plassen til den anner. Men for å fylle opp igjen de plassan han hadde henta sny ifra, har han spedd på med en god del nysny de siste dagan. Heile Sør-Senja har antagelig sett ut som et diskotek ifrå lufta med roteranes gule lys fra en
armada av snyfresartraktora og brøytebila.

Viltkorpset lagt ned
Den som har følgt med i den trykte presse sida elgjakta i haust, har kunna konstantert en heftig diskusjon om viltkorpset i Tranøy. Det heile hadde sett utspring i ei skadeskytingssak i Sollia.
På siste møte i hovedutvalget for Natur og Miljø, blei viltkorpset fjerna uten forvarsel. Et utvalg leda av Ragnar Svendsen hadde forberedt saka. I følge Troms Folkeblad har utvalget inngått avtale med ettersøksring i Lenvik for å ta seg av funkjsonen til viltkorpset i en overgangsfase. Til TF uttales det at man skal etablere ei ny ordning i Tranøy igjen så snart som mulig.

Tirsdag 17. februar
Fire søknada allereia til privatlegepraksis i Vangsvik

Det e kommen inn fire henvendelsa allereia fra lega som vil drive privat praksis. Alle jobbe i offentlige stillinge i regionen. Den føste søknaden kom før saka om privatpraksis blei offentliggjort.

Inge Jakobsen ansettes som prosjektleder for utviklingsprosjektet på Rødsand/Å/Frovåg
Etter ka vi har grunn tel å tru har styringsgruppa for prosjektet ansatt Inge Jakobsen som prosjektledar. Han e fra Rødsand, men har no dreve drosjeløyvet sett i Sørreisa. I utlysingsteksten sto det at man la vekt på at den som skulle ansettes kom fra området. Med den tildels sterke formelle bakgrunnen som mange av søkeran hadde, ser det ut som om dette punktet e tillagt særlig stor vekt ved ansettelsen. Vi lyktes ikkje å komme i kontakt med styringsgruppa.
Frode Olsen e innstilt som nr 2.

Tranøy år 2000 opprette "Tranøy-telefonan"

Det e ikkje snakk om å gå Narvik-telefonen i næringa. Og heller ikkje andre offisielle organisasjona og forvaltningsledd, men Tranøy år 2000 trur at et uformelt telefonnettverk for dem som har spørsmål om Tranøy e en bra ting. Derfor har dem etablert ei gruppa der Gunnar Torgersen, Kristin Jakobsen og Frode Olsen stille tid og telefon til disposisjon. Bak seg igjen har dem ei gruppa på ca. 12 personer involvert som kan trø til om nødvendig dersom spørsmålan skulle bli for vanskelig. Hensikten er å være en slags førstekontakt for folk som vil flytte (tilbake) til Tranøy, eller for folk som vil etablere ett eller annet her.
Styringsgruppa ønske med et sånn opplegg å gjøre det lett for dem som kanskje synes det kan være litt vanskelig å ta kontakt med kommuneledelse og andre myndigheite.

Gammelbrua på Å en saga blott
Endelig, idag e den gamle Å-brua borte. Trafikken går over ei anleggsbru mens ny bru bygges for å kunne oppgradere vegen mellom Eidet og Skrolsvik. Det låge akseltrøkket på gammel-brua førte tel store problem for bl.a. Tranøy Fiskekjøp som ikkje kunne fylle opp traileran. Det førte tel unødvendig store fraktkostanda.


Mandag 16. februar

Rådmann Olav Sivertsen har sendt inn oppsigelse
Budstikka meldte om det lenge før jul, men no e det offisielt,- rådmann Olav Sivertsen har sendt sin oppsigelse. Han ønske å gå av ved oppnådd pensjonsalder i oktober, men melde fra allereia no sånn at kommunen får god tid tel å finne ettertakarn hannes.

"Det e no ikkje akkurat som på Senja",
skriv ho Kristine Amundsen tel Budstikka fra sett au-pairopphold i Munchen. Men ho sei at når lengselen etter Senja-fjellan blir for sterk, tar ho seg berre en tur tel Alpan.
Adressen hennes finn du på epost-adresse-sida våres.

Skolesjef Eigil Andreassen blir sjef for kulturen òg?
Av de saken som Tranøy kommunestyre skal behandle på møtet 26. februar, e ei omgjøring av stillinga som skolesjef tel sjef for både skole og kultur. Egil Andreassen har vore konstituert som skolesjef sia 1996, og i forbindelse med ny administrasjonsplan i kommunen foreslår administrasjonsutvalget at Egil Andreassen tilbys fast tilsetting i stillinga som skole- og kultursjef.

Søndag 15. februar
Rekordvinter likevel??
En førrykanes vind og masse sny har kledd inn landskapet og husan inatt. Tidligar omtvilte påstanda om at denna vinteren skulle bli meir snyrik enn den forrige, e ikkje lenger så tvilsom.

Gråspurv med privat økosystem og landbruksstøtte
Det e snart 20 år sia en gråspurvfamilie på Sør-Senja fant ut at den kunne få et bedre liv med å trekke veksla på norsk landbruksnæring. Han flytta inn i fjøsen på Ryvoll, og der har han vore sia. Med rikelig tilgang på vatn, mat og varme heile året, følge han heller ikkje årstiden når det gjeld reirbygging og egg-legging. Det tar han etter så det passe med humøret, så det kan godt klekkes gråspurv-unga midt på vinteren.
Når han føle trang tel fresk luft, benytta han ventilen i fjøsveggen. Vifta veit han e farlig, så den holde han seg unna. Statsstøtta fôr fra Stormøllen toppe menyen hos spurven. Ellers sper han på med flue og larva, og hjelpe tel med å bekjempe fluen i fjøsen.


Fredag 13. februar

Finansieringa ordna for fergeleiet i Skrolsvik
-3 mill. krone fra staten, med henholdsvis 1,5 mill fra kommunaldepartementet og 1,5 mill fra samferdselsdepartementet regne vi med går iorden, -sei ordførar Martin Rolness til Budstikka. Totalramma for fergekaia e 6,6 milliona. Bjarkøy formannskap har innstilt på bevilge 200 tusen krone. Harstad har bevilga 1 million, fylket 1,9 million, og Tranøy stille med en halv million. -Dersom regjeringa meine nokka med utkantsatsing, så får vi de pengan vi mangle, sei ordførarn. Han ser på utbygging av fergeleiet som svært viktig for å styrke grunnlaget for den reiselivsnæringa vi har på Sør-Senja, samt for å opprettholde det servicenivået vi har.

Mange sterke søkera til prosjektstillinga i sør
Ordførarn e godt fornøyd med søkarlista tel prosjektstillinga for bygden Rødsand, Å og Frovåg. Foruten de søkeran vi har offentliggjort allereia, har Inger Andreassen og Tuula Hybertsen søkt. Sistnemte e svensk. Styringsgruppa skal behandla søknadan i neste veka. Ordførarn regne med at det kan bli aktuelt å innkalle endel av søkeran til intervju, sånn at ei endelig avklaring vil ikkje være på plass for om et par vekke.

Ingen uhell idag?
Dagens avis e oppdatert fra Tromsø, men så vidt vi har brakt i erfaring har fredag den 13. ikkje brakt med seg de store uhellan på Sør-Senja.


Torsdag 12. februar

Da heile redaksjonen blir borte
nokken daga, vil eventuelle oppdateringa av Budstikka bli nokka varieranes intil helga. Men vi får se ka vi får tel.
Forøvrig har redaksjonen fått ny forsyning med prøveparti av tørka hyseterninga fra Torgersen rekling.

Senjamat as i full aktivitet sjøl om sjarkflåten har dårlig vèr
Senjamat as i Frovåg har nok å gjøre sjøl om vèret i det siste har holdt de fleste sjarkan på land. Før helga sendte dem ei saltfisklast. Idag gjekk feskekakesteikinga for fullt. Kver dag unntatt mandag har dem utsalgsbil på Finnsnes. Den har ei stor og trufast kundegruppa.

Utvida ILA-sone skape problem for Troms Samfiskstasjon
Fylkesveterinæren har på grunn av ILA-utbruddet på laksen ved Sagjorda fløtta den såkalte bekjempelses-sonen for ILA. Grensa går no ifrå Stongodden, langs Dyrøya og over fjorden igjen nord for Gjøvika. Det betyr at det planlagte samla smoltutsettet for Nergård-konsernet i Gjøvika tel sommarn ikkje blir aktuelt. Konsernet ser no etter nye områda. Det vurderes lokaliteta mellom Skattvika og Vangsvika.


Onsdag 11. februar

Fergeleiet i Skrolsvik blir dyrar enn antatt?
I følge Vegkontoret blir fergeleiet i Skrolsvik 1 million krone dyrar enn føst antatt. -Det tallet e før drastisk, sei rådmann Olav Sivertsen. Men en halv milion kan vi regne med.

9. klasse på Stonglandet skole skal lage avis
9. klasse har kvert år elevbedrift som prosjekt. Forskjellige ting har vore produsert og handla med gjennom de siste åran. Men iår skal dem lage avis. Tranøy år 2000 skal hjelpe tel, og det skal lages ei avis som skal ut med to nummer dettan halvåret. I tillegg til den trykte utgaven, e det planen å legge ut en mindre utgave på Internett som skal oppdateres oftar. Så annonsøra, meld dokker!

Utenriksnytt:
Ho dronning Elizabeth i Great Britain e ute på markedet og ser seg om etter en ny frisør etter at den forrige fikk sparken. Taksten for ett dronningklipp e 1200 kr, reisekostnada inkludert. Men så skal ho ordnes på håret èn gong i vekka.......


Tirsdag 10. februar

Tre-dreiing og lefsebaking
Sør-Tranøy Husflidslag e kommen med kurstilbudan for vårhalvåret. Så vesst du vil lære å dreie i tre eller å lage lefsa til jul, barndåpa eller konfirmasjona, e det berre å melde seg på!

Mange søkere til prosjektledarstillinga i Sør-Tranøy

Etter at søknadsfristen e gått ut, har flg. meldt sin søknad for stillinga som prosjektledar for utviklingsprosjektet på Rødsand/Å/Frovåg:
Åsmund Amundsen, Frode Olsen, Kenneth Benjaminsen, Martin A. Jensen, Ronny Eliseussen Halsnes og Inge Jakobsen.

Fleire og fleire i Tranøy får Internett-tilkobling
Det ser ikkje ut til at Tranøy-væringan skal henge nokka etter når det gjeld utbredelsen av Internett. Fleire og fleire sett no med nyanskaffa abonnement og modem.

Avklaring på leietakera i bankbygget på Eidet?
Det kan synes som det nærme seg ei avklaring på leietakera i bankbygget på Eidet. I tillegg til banken sjøl, har Fellesrådet (eks menighetsrådet) hatt kontora der. Dersom endel detalja avklares, ser det ut tel at Sør-Senja Museum og Nord-Norsk Magasin flytte inn i nærmaste framtid.

Mandag 9. februar
Så møljefettet glinsa..
Ungdomshuset va fullt. Og folket førte i seg store mengda skrei, rogn, kjæka og lever på Solvang på lørdag. Ja matløsten va så stor at kjøkkengjengen måtte koke meir lever. Folk fra heile Sør-Senja va møtt opp, og hadde det trivelig heile kvelden med alt ka bordet bydde på, -med underholdning og fortelling, og med å prate med kverander.

Budstikka nominert i Norske heimesider"
Vi takke for utmerkelsen med å bli tatt inn i "Norske heimesider" for februar. Det blei no mykje skryt, -kor mykje finn du ut på http://home.sol.no/~resset

Han Odd sei at det blir synnavind og regn..
For at han Odd med postbilen skal komme på Internett, presentere vi vèrvarslet hannes: Det blir synnavind og regn!

Han Erling e kommen heim
Han Erling e kommen heim ifra "feskarferien" på sjukehuset i Tromsø.

Lørdag 7. februar
Servicearbeid på Trollnet har hindra adgang
Idag går Trollnet hatt service og oppgraderinga på serveran sine. Det har ført tel at Budstikka ikkje har vore tilgjengelig store dela av fredag og lørdag. Vi har heller ikkje fått oppdatert den. Vi beklage.

Skadd ombord på snurrevad-båt
En feskar i femti-åran fra Dragøya blei skadd igår ombord i en snurrevadbåt. Han fikk snurrevadsekken over seg. Det va kneet det gjekk mest ut over. Han blei brakt tel land på Andenes med en gong, og videre tel sykehus.

Elgen trekke ned på veian
Når det e nymåne trekke elgen meir. Snyfall har òg gjort at han trekke nedover nærmar havet. Men nokken blir igjen på fjellet. Sist helg måtte viltkorpset avlive en kalv som va påkjørt i Kaperdalen.

Idag lørdag dreie han på vèret
Idag har han gått meir sørlig, og har hatt nokka sny i lufta. Temperaturen har gått nokka opp, så den bitanes austavindskylda ser ut tel å gje seg.

"Ørnviking" hentes heim igjen
Sjarken "Ørnviking", som va eid av folk ifrå Rødsand og Gryllefjord, blei for ei tid tilbakers leid ut til Vesterålen. Men den blir no henta heim igjen tel Sør-Senja av diverse årsaka.

Torsdag 5. februar
Fergekaia i Skrolsvik ut på anbud idag
Idag går Tranøy komune ut med anbudsinnbydelse på bygging av fergeleie i Skrolsvik. Det haster med å komme igang dersom fergetrafikken skal kunne starte før sommer-sesongen iår.

Tranøy med etableringslån til folk som vil bygge..
Hvesst du e under 35 år og har tenkt å bygge hus i Tranøy, har kommunen klar 600.000 kr til fordeling. Etableringslån gjes til fullfinansiering av hus, og normalt med tredje prioritets sikkerheit etter ev. Husbank og banklån. Så det e berre å søke, sei ordførarn.

Gratis hustomte i Sollia
Ikkje veit eg om han føle seg åleina han Sven Leif Hanssen i Sollia, men han tilbyr gratis hustomte på eiendommen sin dersom nokken vil bygge der. Sollia ligg 10 minutters bilkjøring ifra Finnsnes.

Senja Sameforening med stort program i helga
I forbindelse med feiringa av samisk nasjonaldag, har Senja Sameforening et omfattanes program på Svanelvmo Gjestegård. Der skal det være alt fra hestekjøring og lassokasting tel samisk mat.

Onsdag 4. februar
Senjehesten Turistsenter får fleire rom
For å møte sommarsesongen og stadig fleire gjesta, utvide no Senjehesten Turistsenter overnattingskapasiteten. Den gamle befalsmessa blir bygd om til fleire hotellrom. Med det får anlegget 40 rom foruten sportellet. I tllegg arbeides med plana om bygging av fleire hotell-hytte. Anlegget har i løpet av 1997 hatt fleire rehabiliterings- og opp-pussingsarbeida gåanes.

Rochmann slo TeleBil 9-8 !
I en klassisk fiveaside bedriftsfotballkamp slo laget til Rochmann (butikken hannes Frode Rochmann) laget fra Telenor Mobil på Finnsnes 9-8 igår kveld. Rochmann ligg som nummer to på tabellen.
Laget fikk et rødt kort p.g.a. feil innbytte.
Vi kjem telbakers med tabella og oversekt seinar, og skal prøve å følge laget sine bravada.

Tirsdag 3. februar
ILA-angrep stadfesta på Sagjorda
Alle prøve ser ut til å peke mot det samme, nemlig at laksen til Troms Stamfiskstasjon på Sagjorda e angrepet av ILA-virus. Det pågår no full slakting fra lokaliteten.

Austavind og kulde skape problem for utsette oppdrettsanlegg
-Her går vi nesten døgnvakt for å banke is, sei han Ken Benjaminsen på telefonen ifrå Riol sett oppdrettsanlegg utfor Rødsand. Høge sjøtemperatura gjør at laksen går usedvanlig høgt i merdan, så den vanlig metoden med å henge ned den delen av nota som e over sjyen for å hindre ned-ising kan ikkje benyttes.

Nytt råsegl til Marcus Thrane
Skrolsvik Bygdelag, som har disponert fembøringen Marcus Thrane de siste to åran, satse no på å skaffe sponsora tel nytt segl tel båten før sommarn. Det forrige seglet va nytt då dem tok i bruk båten for to år sida, men va ikkje tatt ordentlig vare på etter forrige sesong og dermed delvis ødelagt. Ifjor gjennomførte Skroslvik et større vedlikeholdsprogram på fembøringen, som foruten oppsmøring av heile båten òg innbefatta ny stråkjøl, ny rå tel seglet, og utskifting av mykje tau i riggen.

Mandag 2. februar
Iskald austavind
Med 11 minusgrader, kuling ifrå aust og et lett snyfokk, har det vore kaldt å ferdes ute idag. Men sola har kasta sine vinterfattige stråla over oss idag, og iallfall gjort at det føltes varmar.

Nye eiere på Bakkemo
Etter ka vi har grunn tel å tru, har gården Bakkemo fått nye eiera. Den skal være overtatt av Olav Ryvoll, som har forpakta den i mange år. Gården e en av de største gårdan i drift på Sør-Senja.

Søndag 1. februar
Bedre hamneforhold for småbåta på Eidet
Det arbeides no for å få forlenga en av de to private moloan på Eidet for å gje bedre hamneforhold, nokka som vil komme både lystbåta og sjarkan tel gode. I nærmaste framtid skal båtforeninga vekkes til live igjen for å ta seg av arbeidet.