LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 29/10 2018
UTIDIG PRESS PÅ LITEN FJORDARM
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

Akkurat i disse dager ligger en søknad om konsesjon hos Hemnes kommune fra firmaet Planktonic for å få etablere to nye akvakulturlokaliteter i Leirvika. Og vi har allerede fått utplassert et oppdrettsanlegg som ligger i Lassevika kloss inntil Brennesvika. Dette er jeg lite fornøyd med, forteller Trond Langseth på telefonen til Hemnesværingen. Det fortelles i søknaden at disse to nye anleggene skal produsere 100 tonn biomasse på et areal på 40 dekar for hvert av dem, og for å kunne hente ut slike mengder biomasse (hoppekreps), må det selvsagt mye næring til. Det skal ikke tilsettes næring utenfra. Så vidt jeg kan skjønne må derfor næringen tas fra det som befinner seg nederst på næringskjeden i fjorden, og da blir det vel mindre til krill og småfisk. Arter som igjen skal være mat for større fisk. Dette vil fjorden tape på, mener Trond Langseth. - Leirvika er jo et yndet område for alle hobbyfiskere med sine båter i Marinaen på Hemnesberget. Om Leirvika ødelegges - eller forringes - som et område for matauk og rekreasjon, antar jeg at behovet for båtplass i småbåthavna blir mindre.

- For øvrig så protesterte vi mot det anlegget som nå ligger nært Brennesvika, men til ingen nytte, forteller Trond Langseth. Skjelloppdrettsanlegget ligger nå der og stenger andre ute fra å fiske i området. I tillegg har vi sett at det er en kar som med sin båt har som oppgave å skremme vekk ærfugl og andre fugler som er på matauk i omkrådet. Trist å se. Fuglelivet i fjæra innover Leirvika er jo til berikelse for alle som bruker området til rekreasjon.

- Jeg håper virkelig politikerne i Hemnes er seg bevisst dette at den lille fjordarmen Leirvika er viktig for bolysten til mange hemnesværinger. Om nå alle kriker og kroker i Leirvika skal utnyttes av noen utenfra for å berike seg på vår natur, og med sine etableringer bare ødelegger for de fastboende, synes jeg ikke det er greit. Disse anleggene skaper ingen arbeidsplasser i kommunen, kanskje heller det motsatte, for dette blir bare å skape vanskeligheter for de som skal ha fiske som næring i vår kommune. Disse eierne av oppdrettsannleggene vil vel neppe legge igjen mye penger i Hemnes, om noe i det hele tatt, er Trond Langseths klare melding.

Også andre er lite tilfreds med situasjonen som nå har oppstått. Det ser vi av kommentarer på Facebook om denne søknaden. Andreas Drage har nylig kjøpt bestefarens sjark, og har etablert seg som fisker på Hemnesberget. Han sier seg lite tilfreds med at Leirvika blir arena for enda mer oppdrett. - Nei, dette synes jeg lite om. Dersom at det skal etableres enda flere "anlegg" i fjorden Leirvika, blir det lite igjen til andre, uttrykker Drage. Han er en aktiv og målbevisst ungdom som nettopp har etablert seg som fisker på Hemnesberget. - Og min holdning til dette er ikke bare fordi jeg som yrkesfisker mister gode fiskeplasser, men også fordi det i Leirvika er en "egen torskestamme" som ganske mange hemnesværinger tar seg nytte av på våren. Leirvika mener jeg er en fjord som burde totalfredes for all slags oppdrett og anleggsvirksomhet, da dette er en fjordarm som er såpass liten og kulturell under overflata!

Mange har lurt på hva hoppekrepsen som det søkes om oppdrett av i Leirvika skal brukes til. Tanken er vel å bruke den som for til nye fiskeslag i oppdrett. Kveite, osv. Og kanskje som omega3-kilde i oppdrettslaksens "soyafor"? Hvordan dette er tenkt i praksis og hvilke konsekvenser det kan få er ukjent. Arealbruken kan vi si noe om allerede nå. Og den er uakseptabel, etter min vurdering, melder Frode Solbakken på Facebook.

Han forteller videre at dette er en åpen høring, så det er fritt frem for alle å sende inn sine innvendinger til Hemnes kommune, enten de bor i kommunen eller ikke. Det er ikke lagt opp til noe folkemøte for å finne ut av uavklarte spørsmål som folk lurer på, så her må alle reagere nå. De konsesjonene det er søkt om å plassere i Leirvika er Mastervika, ei vik mellom Mastervikodden og Grytneset. Og Storsteinvika. En populær plass for å gå i land for en bålrast for de som er på fisketur - og for å overnatte i telt. Den nye typen oppdrett det nå er søkt om konsesjon for, dreier seg om oppdrett av hoppekreps. Det er et pilotprosjekt som vil båndlegge de beste fiskeplassene i Leirvika. Områder som forøvrig er gytefelt for den trua kysttorsken.

Hemnes kommune har som nevnt mottatt søknad om etablering av to nye akvakulturlokaliteter og har lagt disse søknadene ut til offentlig innsyn. Publisert på nettet den 25.oktober. Eventuelle merknader på disse lokalitetsplasseringene må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen fire uker fra denne kunngjøringen. Merknader sendes postmottak@hemnes.kommune.no. For mer informasjon i saken kontaktes saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik.

Søknadene er lagt ut på hjemmesidene til Hemnes kommune: https://www.hemnes.kommune.no/index.php…

Bilde 1. Oppdrettsanlegget nedenfor bebyggelsen i Brennesvika båndlegger et ganske stort område.
Bilde 2. Fjordarmen Leirvika ble fratatt ferjetrafikken. Nå ligger det an for at fjorden mister sin attraktivitet som rekreasjonsområde for hemnesværingene.
Bilde 3. 4. Kart som viser de områdene det er søkt om etablering i.
Bilde 5. Blir det mindre muligheter for rekreasjon og hobbyfiske på Leirvika om det etableres to nye oppdrettsanlegg i fjorden?

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 10:06