LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hemnes Kommune mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hemnes Kommune 29/08 2014
KRITERIER FOR PRIS.


Kulturprisen i Hemnes 2014
Siste frist for forslag på kandidater: 26. september 2014

Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.
Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.
Kulturprisen deles ut på et eget kultur-/prisutdelingsarrangement.

Her følger statuttene for kulturprisen:

1. Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.

2. Prisen skal bestå av et pengebeløp, hvis størrelse bestemmes i budsjettet. Den skal ledsages av et kunstverk/plakett som et tegn på og et varig minne om at vedkommende er tildelt prisen.

3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.

4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle èn person, men hvis OKU skulle finner det riktig, kan prisen likevel deles mellom to eller flere personer. Skulle man et år ikke ha noen verdig kandidat til prisen, vil utdeling ikke finne sted.

5. OKU vedtar tildeling av prisen etter innstilling fra et kulturprisutvalg som vurderer foreslåtte kandidater.

6. Kulturprisutvalget skal bestå av tre personer valgt av OKU.(OOU)

7. Prisen gjøres offentlig kjent første gang på et prisutdelingsarrangement, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.

8. OKU’s(OOU’s) avgjørelse om utdeling av prisen skal tas innen 1. november hvert annet år, og prisen skal utdeles innen årets utgang.

Siste frist for forslag på kandidater: 26. september 2014
Sendes til: Hemnes kommune, Sentrumsv. 1, 8646 Korgen


BYGGESKIKKPRISEN.

Hemnes kommune skal dele ut kommunens Byggeskikkpris for 2014 på et prisutdelingsarrangement i desember, og ønsker forslag på kandidater innen 26. september 2014.

Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.

Det ønskes forslag på kandidater til prisen og disse må være kommunen i hende senest 26. september.


Kriteriene for Hemnes kommunes Byggeskikkpris:

§ 1
Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.

§2
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes.

§3
Prisen gis til prosjekter som ved sin utforming og innpassing i sted og miljø bidrar til å heve den allmenne byggeskikk. Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges. Prisen kan tildeles bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske særpreg, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hemnes kommune.

§4
Prisen gis huseiere/byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider, eller ved utvikling av uteanlegg, har gjennomført dette på en måte som danner forbilde, enten enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen og uteanlegget bør avspeile respekt for verdier i landskap og miljø, stedlig byggestil og håndverkstradisjoner. For å kunne gi en mest mulig riktig vurdering av brukervennlighet, kvalitet og økonomi, skal prosjektet ha vært i bruk minimum ett år før det fremmes for bedømmelse.
§5
Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring som er realisert i løpet av de siste fem år.

§6
Fredede bygninger og bygninger som er restaurert i samsvar med offentlige pålegg ut fra antikvariske kriterier bør kun unntaksvis komme i betraktning.

§7
Prisen kan ikke søkes. Forslagsretten er åpen og alle kan fremme forslag om kandidater til Hemnes kommunes byggeskikkpris. Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget med beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet, samt foto og eventuelt tegninger, navn på bygning/anlegg, adresse, navn på bruker og opplysninger om når bygget var ferdig/ble tatt i bruk. Begrunnede forslag til byggeskikkprisen kan fritt fremmes til sekretariatet innen en offentlig kunngjort tidsfrist, senest innen 1. september i prisutdelingsåret. Kandidatene skal være kandidater som på forhånd er spurt, har sagt seg villig til å delta, og er innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres.
Juryen kan innhente begrunnede forslag.

§8
Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Dersom juryen ikke finner fram til prosjekter de mener fortjener prisen, skal den ikke deles ut. Det kan gis hedrende omtale av den/de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris. Der juryen finner grunn til det kan eventuelt også planleggere og håndverkere fra byggearbeidene gis en påskjønnelse i form av diplom.

I forbindelse med prisen skal juryen utarbeide en oversikt over aktuelle prosjekter, samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også prosjektenes arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales. Saksbehandlinga i juryen er ikke offentlig. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

§9
Juryen består av: 2 repr. fra OKU hvorav den ene er juryens leder, 1 repr. fra PLU, samt administrative repr. fra PLU, Bygg- og eiendom samt kulturtjenesten, som også er sekretariat for prisen. Ved forfall eller inhabilitet hos jurymedlemmer skal vararepresentant møte. Politisk valgte medlemmer oppnevnes for en valgperiode.

§10
Kulturtjenesten er ansvarlig for utforming av plakett, diplom og tildelingsarrangement. Prisen består av et diplom og en plakett med innskrift som skal monteres på eller i anlegget, samt et pengebeløp/kunstverk hvis størrelse bestemmes i budsjettbehandlingen.

§11
Prisen skal deles ut hvert andre år, med første utdeling høsten 2008.
§12
Prisen deles ut av ordfører, fortrinnsvis ved et eget prisutdelings-arrangement.

Siste frist for forslag på kandidater: 26. september 2014.

Sendes til: Hemnes kommune, Sentrumsv. 1, 8646 Korgen


Hemnes ungdomsråd`s Ildsjelpris 2014

Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut Ildsjelsprisen og ber om forslag på kandidater innen 26. september.

Prisen har følgende retningslinjer:
Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge.

Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.

Prisen vil deles ut på et prisutdelingsarrangement i desember 2014.
Frist for innsending av forslag på kandidater er 26. september, og forslag sendes:

Hemnes kommune, Sentrumsv. 1, 8646 Korgen

Ved toref, kl 08:39